ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op alle aan  Medo Fire BVBA toevertrouwde opdrachten of met Medo Fire BVBA afgesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle contractuele voorwaarden van de klant.

Elke  gebeurlijke afwijking aan deze voorwaarden moet schriftelijk overeengekomen worden en door ons uitdrukkelijk aanvaard worden.

Elke gebeurlijke afwijking aan deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als een voorgaande beschouwd worden.

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wat de prijzen en de voorwaarden betreft verbinden zij ons slechts voor de duur, vermeld in de offerte. Bij gebreke van een vermelding wat de duur betreft, kunnen zij op elk ogenblik door ons gewijzigd worden.
 2. Medo Fire BVBA behoudt zich het recht voor om bij aanvaarding van de offerte een voorschot te vragen tot een derde van de totale factuursom en is gerechtigd de aanvang der werken uit te stellen tot betaling van dit voorschot. Huidige clausule beperkt in geen geval het recht van Medo Fire BVBA om bijkomende voorschotten te vragen indien de aard en / of evolutie van de werkzaamheden dan wel de werkzaamheden zelve dit vereisen.
 1. De termijnen voor de levering en voor het ter beschikking stellen van het materieel zijn slechts een aanwijzing. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietiging van de bestelling.
 1. Medo Fire BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper.
 2. Bij overlijden van de klant of ontbinding van de vennootschap waarmee Medo Fire BVBA heeft gecontracteerd, heeft Medo Fire BVBA de keuze om het contract te ontbinden of uitvoering te eisen t.o.v. de rechtsopvolgers.
 3. Bij faling, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, stopzetting van de activiteit en / of indien er beroep dient te worden gedaan op de maatregelen zoals bepaald in de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dan wel op de maatregelen zoals bepaald in de Wet op de Collectieve Schuldenregeling door of de klant of Medo Fire BVBA, heeft  Medo Fire BVBA het recht om het lopende contract dat zij met deze klant heeft afgesloten te ontbinden. Medo Fire BVBA zal in voormeld geval geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant. De klant zal in voormeld geval evenwel een passende schadevergoeding verschuldigd zijn aan Medo Fire BVBA, ten belope van 30% van de waarde van de resterende voorziene looptijd van de overeenkomst, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Medo Fire BVBA om een hogere schade te eisen.
 4. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen hem en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor – zelfs indien de werken reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd – de opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant de geschikte waarborgen te eisen.
 5. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Medo Fire BVBA verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen  Medo Fire BVBA van elke aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Worden onder meer als dusdanig beschouwd: Oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij, Medo Fire BVBA als bij haar cliënteel, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 1. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst en zichtbare gebreken moeten Medo Fire BVBA  toekomen binnen de acht dagen en dit per aangetekend schrijven, op straffe van verval. Na voormelde termijn kan Medo Fire BVBA aldus niet meer aangesproken worden.
 2. Door het niet-protesteren bij het aangetekend schrijven van de factuur binnen de acht dagen, verklaart de klant zich akkoord met onderhavige factuur en de algemene voorwaarden.
 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Medo Fire BVBA uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom.
 4. De eigendom van de geleverde goederen /materialen gaat pas over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Medo Brandbeveiiging verschuldigd is, eventuele nalatigheidsintresten evenals andere bijkomende kosten inbegrepen, heeft voldaan.

Het is aan de klant verboden de materialen/goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald.

Worden de materialen / goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen/materialen. In toepassing van bovenstaande bepalingen heeft Medo Fire BVBA het recht om onmiddellijk de verkochte goederen/materialen met hun toebehoren terug te       nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer en dergelijke ten laste van de klant vallen. De afnemer is verplicht aan Medo Fire BVBA mee te delen waar de verkochte goederen/materialen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling.

Het risico gaat evenwel over op de koper de dag dat de goederen het magazijn van Medo Fire BVBA verlaten, resp. aldaar ter verzending/afhaling gereed staan. Vanaf voormeld tijdstip is het risico van de goederen/materialen voor rekening van de koper.

De vervoers- en verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de klant.

 1. Op vervallen, niet betaalde facturen zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinstresten verschuldigd, gelijk aan 15% per jaar. Bovendien zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op de hoofdsom van de factuur een forfaitaire schadevergoeding van 10% worden aangerekend bij niet betaling van de factuur op de vervaldag met een minimum van € 75,00.
 2. Laattijdige betaling van één factuur, heeft tot gevolg dat andere facturen, waarover eventueel een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
 3. In geval van laattijdige betaling behoudt Medo Fire BVBA het recht voor de lopende contracten te schorsen.
 4. In geval van annulering of van voortijdige opzegging van de overeenkomst, evenals in geval van enige andere wanprestatie in hoofde van de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de resterende voorziene looptijd van de overeenkomst, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Medo Fire BVBA om een hogere schade te eisen.
 5. Onkosten verbonden aan de onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in voormelde forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 6. Indien een bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig zou zijn, dan leidt dit niet tot de nietigheid van de andere voorwaarden. Partijen zullen in voorkomend geval overleg plegen teneinde  de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijk bedoelde betekenis van die bepaling.
 7. Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen vanwege Medo Fire BVBA is het Belgische recht van toepassing.
 8. Ingeval van betwistingen omtrent de offertes, verkoopopdrachten, overeenkomsten, facturen en leveringen van Medo Fire BVBA  zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
 9. Uw informatie gegevens worden bijgehouden in een beschermde database en kan enkel en alleen gebruikt worden door Medo Fire Bvba ter communicatie naar u als klant.  De klant heeft altijd de keuze voor OPT-Out door ons te contacteren via mail of telefoon.
 10. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Medo Fire Bvba verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

  De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Medo Fire Bvba. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Medo Fire Bvba persoonsgegevens verwerkt vindt u op http://www.medobrandbeveiliging.be/nl/algemeen-beleid-gdpr-medo-fire-bvba  in ons algemeen beleid hieromtrent.

  Ze kunnen ook verwerkt worden direct marketing (alternatieve formulering: om u op de hoogte te houden van andere diensten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemingen. Indien de opdrachtgever dit niet willen volstaat het dit mee te delen op [info@medobrandbeveiliging.be].

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT

 1. Elk onderhoudscontract wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar, stilzwijgend hernieuwbaar voor dezelfde periode, behoudens opzegging door één van de partijen via aangetekend schrijven ten minste drie maanden voor de vervaldag van het contract.
 2. De klant heeft het recht om de overeenkomst voortijdig op te zeggen met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden en dit uitsluitend bij aangetekend schrijven, in welk geval artikel 16 van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing is zodat de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn ten belopen van 30% van de waarde van de resterende voorziene looptijd van de overeenkomst, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Medo Fire BVBA om een hogere schade te eisen.
 3. Elke verandering in de toestand van de klant, zoals verhuis, stopzetting van de activiteit of omvorming of inbreng in een vennootschap, verkoop van het gebouw enz… moet aan Medo Fire BVBA per aangetekend schrijven medegedeeld worden.

Geen enkele andere manier van kennisgeving zal in aanmerking genomen worden, zoals een eenvoudige telefonische mededeling of de betaling van de jaarlijkse premie door een andere persoon dan de klant.

Bij gebreke aan de hogervermelde kennisgeving en wat ook de duur van de tussengekomen verandering weze, blijft de klant steeds persoonlijk verplicht alle vervallen of nog te vervallen premies te betalen.

 1. Het bedrag der jaarlijkse premies wordt jaarlijks op de verjaring van de inwerkingtreding van de overeenkomst geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule:

Nieuwe jaarlijkse premie = (oorspronkelijk overeengekomen jaarlijkse premie x indexcijfer van de maand voorafgaande aan de indexering) / indexcijfer van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst.

 1. Bij inwerkingtreding van het onderhoudscontract, dienen de te onderhouden apparaten zich in perfecte werkingsstaat te bevinden. Alle kosten voor het voorafgaandelijk in orde brengen/leveren van de vereiste apparaten zullen aan de klant in rekening gebracht worden tegen het in voege zijnde tarief.
  1. Eerste onderhoud:

Het eerste jaarlijks onderhoud vindt plaats binnen de 12 maanden vanaf de inwerkingtreding van het contract.

 1. Jaarlijks nazicht:

Jaarlijks vindt er een onderhoud plaats binnen de 12 maanden vanaf de datum van het voorgaande onderhoud.

Medo Fire BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade voortvloeiend uit het feit dat er een termijn van meer dan één jaar verstreken is tussen twee jaarlijkse nazichten, voor zover Medo Fire BVBA zich binnen deze periode heeft aangeboden voor het verrichten van het jaarlijks onderhoud.

 1. Indien Medo Fire BVBA op het overeengekomen tijdstip voor het jaarlijks onderhoud geen toegang tot de apparaten heeft, ten gevolge van afwezigheid van de klant of om gelijk welke andere reden, zal Medo Fire BVBA ontslagen zijn van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst gedurende de lopende jaarlijkse periode, door het achterlaten van een aanmeldingskaart uitgezonderd indien de klant tijdig een nieuwe afspraak bekomt.
 2. Het jaarlijkse onderhoud zal conform de norm NBN S 21 -050 gebeuren en bestaan uit de volgende handelingen:
  1. Brandblussers
 • Het afnemen en demonteren van de brandblusser: kop, slang, schoen…
  • Het in- en uitwendig nazicht van de staat van de romp: roestvorming, blutsen,…
  • Het volledig nazicht van de onderdelen, slagpin, buizen, duiker, Co2 drukpatroon.*
  • Het wegen van het drukpatroon. *
  • Het losmaken van het poeder (bij poederblusser) of controle van het blusmiddel (bij schuimblusser)
  • De inwendige aanduiding van het nazicht (voor interne controle van de nazichters )*
  • Het terug monteren en opstellen van het apparaat
  • Het aanbrengen van controlekaart, dateren en perforeren
  • Het overhandigen van een gedetailleerd nazichtrapport. (indien uitdrukkelijk gevraagd)
  • Er worden nooit verplaatsingskosten gerekend.

* Deze handelingen zijn niet alle mogelijk bij toestellen onder permanente druk. (manometer). Hier komt er een nauwkeurige controle van stand ,staat en werking van de manometer bij.

 1. Noodverlichting, axiale haspels, rookluiken en brandcentrales.

NBN C71-100 + NBN EN 50172; NBN S21-100 norm en EN 671-3 norm

 • Het afnemen / demonteren van de toestellen.
 • Het nakijken van de goede werking van deze toestellen conform de voorgestelde normen die aanwezig zijn en indien nodig de juiste stukken vervangen. Deze kosten worden extra aangerekend aan en aanvaard door de onderschrijver
 • Het terug monteren en opstellen van het apparaat
 • Het aanbrengen van controlekaart, dateren en perforeren

 

 1. De klant zal de water – en schuimapparaten op een vorstvrije plaats en beschut tegen vuil en de weerselementen onderbrengen.
 2. KB 28 Maart 2014 Afdeling 5 art 25: attest te gebruiken voor checklist brandpreventiedossier van de onderneming. U bent hier als klant zelf verantwoordelijk voor de checklist om dit zelf doorheen het jaar op te volgen en indien nodig te controleren.

 

Medo Brandbeveiliging gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees hier meer.