ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle aan Medo Fire BVBA toevertrouwde opdrachten of met Medo Fire BVBA afgesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle contractuele voorwaarden van de klant.
Elke gebeurlijke afwijking aan deze voorwaarden moet schriftelijk overeengekomen worden en door ons uitdrukkelijk aanvaard worden.
Elke gebeurlijke afwijking aan deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als een voorgaande beschouwd worden.

2. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wat de prijzen en de voorwaarden betreft verbinden zij ons slechts voor de duur, vermeld in de offerte. Bij gebreke van een vermelding wat de duur betreft, kunnen zij op elk ogenblik door ons gewijzigd worden.

3. Medo Fire BVBA behoudt zich het recht voor om bij aanvaarding van de offerte een voorschot te vragen tot een derde van de totale factuursom en is gerechtigd de aanvang der werken uit te stellen tot betaling van dit voorschot. Huidige clausule beperkt in geen geval het recht van Medo Fire BVBA om bijkomende voorschotten te vragen indien de aard en / of evolutie van de werkzaamheden dan wel de werkzaamheden zelve dit vereisen.

4. De termijnen voor de levering en voor het ter beschikking stellen van het materieel zijn slechts een aanwijzing. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietiging van de bestelling.

5. Medo Fire BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper.

6. Bij overlijden van de klant of ontbinding van de vennootschap waarmee Medo Fire BVBA heeft gecontracteerd, heeft Medo Fire BVBA de keuze om het contract te ontbinden of uitvoering te eisen t.o.v. de rechtsopvolgers.

7. Bij faling, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, stopzetting van de activiteit en / of indien er beroep dient te worden gedaan op de maatregelen zoals bepaald in de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dan wel op de maatregelen zoals bepaald in de Wet op de Collectieve Schuldenregeling door of de klant of Medo Fire BVBA, heeft Medo Fire BVBA het recht om het lopende contract dat zij met deze klant heeft afgesloten te ontbinden. Medo Fire BVBA zal in voormeld geval geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant. De klant zal in voormeld geval evenwel een passende schadevergoeding verschuldigd zijn aan Medo Fire BVBA, ten belope van 30% van de waarde van de resterende voorziene looptijd van de overeenkomst, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Medo Fire BVBA om een hogere schade te eisen.

8. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen hem en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor – zelfs indien de werken reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd – de opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant de geschikte waarborgen te eisen.

9. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Medo Fire BVBA verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Medo Fire BVBA van elke aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.
Worden onder meer als dusdanig beschouwd: Oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij, Medo Fire BVBA als bij haar cliënteel, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

10. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst en zichtbare gebreken moeten Medo Fire BVBA toekomen binnen de acht dagen en dit per aangetekend schrijven, op straffe van verval. Na voormelde termijn kan Medo Fire BVBA aldus niet meer aangesproken worden.

11. Door het niet-protesteren bij het aangetekend schrijven van de factuur binnen de acht dagen, verklaart de klant zich akkoord met onderhavige factuur en de algemene voorwaarden.

12. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Medo Fire BVBA uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom.

13. De eigendom van de geleverde goederen /materialen gaat pas over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Medo Brandbeveiiging verschuldigd is, eventuele nalatigheidsintresten evenals andere bijkomende kosten inbegrepen, heeft voldaan.
Het is aan de klant verboden de materialen/goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald.
Worden de materialen / goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen/materialen. In toepassing van bovenstaande bepalingen heeft Medo Fire BVBA het recht om onmiddellijk de verkochte goederen/materialen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer en dergelijke ten laste van de klant vallen. De afnemer is verplicht aan Medo Fire BVBA mee te delen waar de verkochte goederen/materialen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling.
Het risico gaat evenwel over op de koper de dag dat de goederen het magazijn van Medo Fire BVBA verlaten, resp. aldaar ter verzending/afhaling gereed staan. Vanaf voormeld tijdstip is het risico van de goederen/materialen voor rekening van de koper.
De vervoers- en verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de klant.

14. Op vervallen, niet betaalde facturen zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinstresten verschuldigd, gelijk aan 10% per jaar. Bovendien zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op de hoofdsom van de factuur een forfaitaire schadevergoeding van 10% worden aangerekend bij niet betaling van de factuur op de vervaldag met een minimum van € 30,00.

15. Laattijdige betaling van één factuur, heeft tot gevolg dat andere facturen, waarover eventueel een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

16. In geval van laattijdige betaling behoudt Medo Fire BVBA het recht voor de lopende contracten te schorsen.

17. In geval van annulering of van voortijdige opzegging van de overeenkomst, evenals in geval van enige andere wanprestatie in hoofde van de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de resterende voorziene looptijd van de overeenkomst, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Medo Fire BVBA om een hogere schade te eisen.

18. Onkosten verbonden aan de onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in voormelde forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

19. Indien een bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig zou zijn, dan leidt dit niet tot de nietigheid van de andere voorwaarden. Partijen zullen in voorkomend geval overleg plegen teneinde de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijk bedoelde betekenis van die bepaling.

20. Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen vanwege Medo Fire BVBA is het Belgische recht van toepassing.

21. Ingeval van betwistingen omtrent de offertes, verkoopopdrachten, overeenkomsten, facturen en leveringen van Medo Fire BVBA zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT

1. Elk onderhoudscontract wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar, stilzwijgend hernieuwbaar voor dezelfde periode, behoudens opzegging door één van de partijen via aangetekend schrijven ten minste drie maanden voor de vervaldag van het contract.

2. De klant heeft het recht om de overeenkomst voortijdig op te zeggen met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden en dit uitsluitend bij aangetekend schrijven, in welk geval artikel 16 van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing is zodat de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn ten belopen van 30% van de waarde van de resterende voorziene looptijd van de overeenkomst, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Medo Fire BVBA om een hogere schade te eisen.

3. Elke verandering in de toestand van de klant, zoals verhuis, stopzetting van de activiteit of omvorming of inbreng in een vennootschap, verkoop van het gebouw enz… moet aan Medo Fire BVBA per aangetekend schrijven medegedeeld worden.
Geen enkele andere manier van kennisgeving zal in aanmerking genomen worden, zoals een eenvoudige telefonische mededeling of de betaling van de jaarlijkse premie door een andere persoon dan de klant. Bij gebreke aan de hogervermelde kennisgeving en wat ook de duur van de tussengekomen verandering weze, blijft de klant steeds persoonlijk verplicht alle vervallen of nog te vervallen premies te betalen.

4. Het bedrag der jaarlijkse premies wordt jaarlijks op de verjaring van de inwerkingtreding van de overeenkomst geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule:
Nieuwe jaarlijkse premie = (oorspronkelijk overeengekomen jaarlijkse premie x indexcijfer van de maand voorafgaande aan de indexering) / indexcijfer van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst.
5. Bij inwerkingtreding van het onderhoudscontract, dienen de te onderhouden apparaten zich in perfecte werkingsstaat te bevinden. Alle kosten voor het voorafgaandelijk in orde brengen/leveren van de vereiste apparaten zullen aan de klant in rekening gebracht worden tegen het in voege zijnde tarief.
6. a. Eerste onderhoud:
Het eerste jaarlijks onderhoud vindt plaats binnen de 12 maanden vanaf de inwerkingtreding van het contract.
b. Jaarlijks nazicht:
Jaarlijks vindt er een onderhoud plaats binnen de 12 maanden vanaf de datum van het voorgaande onderhoud.
Medo Fire BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade voortvloeiend uit het feit dat er een termijn van meer dan één jaar verstreken is tussen twee jaarlijkse nazichten, voor zover Medo Fire BVBA zich binnen deze periode heeft aangeboden voor het verrichten van het jaarlijks onderhoud.

7. Indien Medo Fire BVBA op het overeengekomen tijdstip voor het jaarlijks onderhoud geen toegang tot de apparaten heeft, ten gevolge van afwezigheid van de klant of om gelijk welke andere reden, zal Medo Fire BVBA ontslagen zijn van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst gedurende de lopende jaarlijkse periode, door het achterlaten van een aanmeldingskaart uitgezonderd indien de klant tijdig een nieuwe afspraak bekomt.

8. Het jaarlijkse onderhoud zal conform de norm NBN S 21 -050 gebeuren en bestaan uit de volgende handelingen:
a. Brandblussers
• Het afnemen en demonteren van de brandblusser: kop, slang, schoen…
• Het in- en uitwendig nazicht van de staat van de romp: roestvorming, blutsen,…
• Het volledig nazicht van de onderdelen, slagpin, buizen, duiker, Co2 drukpatroon.*
• Het wegen van het drukpatroon. *
• Het losmaken van het poeder (bij poederblusser) of controle van het blusmiddel (bij schuimblusser)
• De inwendige aanduiding van het nazicht (voor interne controle van de nazichters )*
• Het terug monteren en opstellen van het apparaat
• Het aanbrengen van controlekaart, dateren en perforeren
• Het overhandigen van een gedetailleerd nazichtrapport. (indien uitdrukkelijk gevraagd)
• Er worden nooit verplaatsingskosten gerekend.

9. * Deze handelingen zijn niet alle mogelijk bij toestellen onder permanente druk. (manometer). Hier komt er een nauwkeurige controle van stand ,staat en werking van de manometer bij.

10. De klant zal de water – en schuimapparaten op een vorstvrije plaats en beschut tegen vuil en de weerselementen onderbrengen.

b. Noodverlichting, rookluiken en brandcentrales met /zonder rookmelders (NBN EN 1838) + (NBN S21-100-1 +2) + (NBN S21-208-1 + 3)

• Het eventueel afnemen en demonteren van de toestellen.
• Het nakijken van de goede werking van deze toestellen (zonder netspanning) en indien nodig de juiste stukken vervangen. Deze kosten worden extra aangerekend aan en aanvaard door de onderschrijver.
• Het terug monteren en opstellen van het apparaat
• Het aanbrengen van controlekaart, dateren en perforeren

C. axiale haspels(NBN EN 671-3 )

• Het afnemen en demonteren van de toestellen.
• Het nakijken van de goede werking van deze toestellen en indien nodig de juiste stukken vervangen. Deze kosten worden extra aangerekend aan en aanvaard door de onderschrijver
• Het terug monteren en opstellen van het apparaat
• Het aanbrengen van controlekaart, dateren en perforeren
• 5 – jaarlijkse debiettest voor axiale haspels is verplicht en wordt elke 5 jaar zelf door Medo Fire Bvba uitgevoerd. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden doorgerekend aan de klant. (NBN EN 671-1 + 2 )

D. RWA Systemen :
• Rookluik / RWA (perslucht / elektrisch):

o Controle op dichtheid van het persluchtsysteem

  • Bij gebleken lekverliezen , start afkeurprocedure

o Controle op goede werking van de persluchtcilinders, inclusief de eventuele smering van de zuigstanden
o Controle van veren en veerbevestiging
o Controle van interne bekabeling
o Controle aansluiting leidingen op het thermoventielblok
o Controle op alle bewegende delen
o Controle bedienstang, scharnierstang en draaipunten
o Controle op waterdichte aansluiting van de apparatuur op het gebouw
o Controle op externe, mechanische beschadigingen
o Controle van de brandset
o Gewicht van 20% van de geplaatste CO2 flesjes bepalen

  • Indien gewicht onder totaalgewicht komt wat in de fles TC staat , dient deze vervangen te worden

o Invullen van de controlelijsten / logboeken

• Compressor :
o Controleren van het oliepeil (tussen ½ en ¾ van oliepeilglas) of door middel van peilstok

  • Eventueel bijvullen of verversen van de olie

o Reinigen van de aanzuigfilter
o Controleren van de knelkoppelingen op lekkage en eventueel verhelpen daarvan
o Controleren V-snaarspanning
o Controleren van elektrische aansluiting
o Controleren van de condensaftap
o Controleren van de manometer
o Invullen van de controlelijsten/ logboeken

• Bedienbord:

o Controle op goede mechanische en elektrische werking
o Controle op goede werking via noodvoeding
o Controle op goede werking met uitgangen / branddetectie
o Controle op goede werking schakelaars en sturingen
o Controle op goede werking van reduceerventielen
o Controle op goede werking van elektro-pneumatische ventielen
o Controle op goede werking van waterafscheiders
o Controle op goede werking van manometers
o Controle en eventueel opheffen van lekkages
o Controle op externe, mechanische beschadigingen
o Testen van het geheel van de installatie
o Invullen van de controlelijsten/logboeken

D1.2 Rookluik Systemen Elektrisch:

• Rookluik elektrisch:

o Controle op goede werking van de stangmotor, inclusief de eventuele smering
o Controle van veren en veerbevestiging
o Controle van interne bekabeling
o Controle van eventueel aangesloten rookmelder
o Controle op alle bewegende delen , vlot openen van het rookluik
(min 90 graden)
o Controle op externe, mechanische beschadigingen
o Invullen van de controlelijsten / logboeken

Bedienbord en centrale:

o Controle op goede elektrische werking
o Controle op goede werking via noodvoeding

  • Uitzetten zekering in elektriciteitskast of voeding onderbreken

o Controle op goede werking met uitgangen / branddetectie
o Controle op goede werking schakelaars en sturingen
o Controle op interne en externe beschadigingen (glas stuk, ontbreken hamer)
o Testen van het geheel van de installatie met en zonder noodvoeding
o Invullen van de controlelijsten/logboeken

E. Brandmeldcentrales

• De staat en werking van 100 % van de detectoren /beams testen door middel van teststok of gespecialiseerd onderhoudsmateriaal
• De staat en werking van 100% van de drukknopen / handmelders testen
o Door knop te activeren en te resetten door bijbehorende sleutel

  • Kijk na als er voldoende reserve reset sleutels aanwezig zijn

• De centrale en eventuele herhaalborden nakijken op werking en foutmeldingen
• Alle sirenes nakijken op staat en werking
• Nazicht van alle gebruikte elektrische leidingen op goede staat
• Nazicht van de noodstroomvoorziening en nameten van de batterijen
• Nazicht van de interne zoemers / geluidssignalen
• Aanduiding van de lussen, zones en/of adressering
• Nazicht van goede werking van alle externe sturingen
• Nazicht van testfuncties en historieken uitlezen
• Nazicht van goede werking van alle doormeldingen (indien aanwezig)
• Aanwezigheid van een handleiding
• Invullen van de controlelijsten/ logboeken

c. Interventie
• onze hulplijn (089 59 00 05) zijn elke dag 365 dagen per jaar / 24u per dag en 7dagen per week bereikbaar.
• Indien geen gehoor gelieve een berichtje na te laten of een mail te sturen naar info@medobrandbeveiliging.be alsook onze contactformulier in te vullen op onze website. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
• Onze dienst kan u direct te woord staan en binnen de 4u een diagnose via telefoon of mail stellen. Indien nodig kan er fysisch nazicht ter plaatse nodig zijn tegen betaling.

11. KB 28 Maart 2014 Afdeling 5 art 25: attest te gebruiken voor checklist brandpreventiedossier van de onderneming. U bent hier als klant zelf verantwoordelijk voor de checklist om dit zelf doorheen het jaar op te volgen en indien nodig te controleren.